ÅHF hem > Articles posted by organisationssekreterare

Ålands landskapsregering (socialvårdsbyrån) i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL), VamO-projektet och handikappförbundet organiserar en föreläsning om delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi får till exempel höra hur man kan jobba med barn och ungas delaktighet och VamO- projektet. Föreläsningen handlar även om den uppdaterade Handboken om funktionshindersservice https://thl.fi/sv/web/handbok-om-funktionshinderservice som utgör ett praktiskt verktyg om bland annat service till personer med funktionsnedsättning och om funktionshinder i samhället. Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av funktionhindersfrågor samt till personer som arbetar med barn/unga, delaktighet eller med frågor som berör barn/unga t.ex. inom -social eller hälso- och sjukvården, -service till barn och familjer, funktionshinderservice, -barnskydd, -barnomsorgen, -utbildningssektorn, -fritidssektorn samt med invandrare.   Föreläsningen arrangeras torsdag den 22.8. kl. 9-12 i Ålands lagtings auditorium. Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Se inbjudan här. ...

Ålands Fountainhouse - Pelaren ställer ut verk i olika tekniker i HandiCampen. Utställarna är Isabell Backman, Mats Ekblom, Lisbet Englund, Ros-Marie Fagerlund, Sofia Sand, Ulrica von Kraemer, Taija Väätäjä och Frank Ölander. Konstutställning Kreativ Explosion pågår 21 augusti – 18 oktober 2019 i kansliet, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn. Öppetider måndag – torsdag kl. 9-15 och fredagar kl. 9-13. Vernissage den 21.8 kl. 16.00. Välkommen på vernissage och utställning! Du kan ladda ner inbjudan här. ...

Förbundets valarbete började på vårvintern och under våren lyckades vi att träffa alla partierna och diskutera med dem om våra värderingar och valteser som vi ser är viktigast för personer med funktionsnedsättning på Åland just nu. Förbundets valteser handlar bl. a om mer delaktighet i allt som berör personer med funktionsnedsättning, mer proaktivitet med arbete med ny funktionshinderlag, allas rätt till utbildning, en öppen arbetsmarknad, ekonomisk trygghet och rätt till boende. Utöver detta, längtar vi efter ett tillgängligare Åland. Tillgänglighet för alla handlar i praktiken om att hitta lösningar för byggnader, produkter, tjänster, information, miljöer och webbtillgänglighet som är användbara för alla, inte bara personer med funktionsnedsättningar. Dessutom ser vi att bara genom en ny gemensam organisationsform för socialvården kan vi se individen och hjälpa till att uppfylla de verkliga behoven. Mötena med partierna var givande och nu väntar vi på att få se partiernas program. I synnerhet önskar vi få se hur partierna tänker arbeta i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen behöver inkorporeras i allt arbete för att vi ska ha ett inkluderande samhälle på Åland. Här nere hittar du förbundets valteser i korthet. För att läsa valteserna i helhet följ länken! Valteserna omfattar de viktigaste funktionsrättsfrågorna för våra medlemmar just nu: 1. Gör oss delaktiga i frågor som berör personer med funktionsnedsättning 2. All åländsk lagstiftning måste följa FN-konventionen 3. Alla har rätt till ett meningsfullt liv och en meningsfull vardag 4. Åland behöver bli tillgängligt 5. Vi vill ha en gemensam kommunal socialvård på Åland Hösten kulminerar i valdebatten – nu är det din tur att påverka delaktigheten på Åland! Valarbetet fortsätter med förbundets valdebatt som arrangeras den 11.9.2019 kl. 18.30 i Sittkoffska gården, Torgg. 13. Alla på Åland är välkomna att lyssna på valdebatten där vi ställer frågor till alla partiernas representanter. Vi lämnar också tid för frågor från publiken och önskar att just du deltar. Kanske det ät något som vi inte har noterarat? Kom med och påverka tillsammans med oss! ...

Vi hoppas att vi lyckades med vår målsättning att inspirera och väcka nya sätt att tänka och vi är glada över att vi lyckades samla så många aktörer. Nu kavlar vi upp ärmarna för att under hösten jobba vidare mera konkret med temat. Här hittar du seminariets sammanfattning med utmaningar och möjligheter och samt föreläsarna presentationer: Intressanta arbetsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning, Lyhty rf, Finland. Erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning. Unicus AB Sverige. Gör plats! Ett projekt startat av svenska arbetsförmedlingen för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb. Arbetsförmedlingen, Sverige. ...

Vi har några plats kvar till nästa veckans seminariet Arbete för alla. Ålands handikappförbund vill slå ett slag för en åländsk arbetsmarknad som är socialt hållbar och inkluderande. Vi behöver tänka i nya banor för att leva upp till artikel 27 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om rätten till arbete och sysselsättning. Genom seminariet handikappförbund som medaktör i Barkräft Åland arbetar för förverkligandet av hållbarhetsagendas delmål 1 alla mår bra och får utvecklas och delmål 2 alla är trygga och kan vara delaktiga i samhället. Förbundet har under vårvintern 2019 tillsammans med Emmaus returcafé och Ålands omsorgsförbund arrangerat prova på tillfällen för några av Omsorgsförbundets klienter. Nu följer vi upp projektet med ett seminarium på temat Arbete för alla nästa veckans torsdag den 16 maj. Seminariet erbjuder en föreläsning som presenterar intressanta arbetsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning från Lyhty rf. Vi ska höra om hur deras verkstäder har skapats, tex. populära kaféverkstaden IPI Kulmakuppila i Helsingfors. Via Lyhtys verkstäder och aktiebolaget Erikoisjoukko Oy kan utvecklingsstörda samarbeta med stora företag i Helsingfors. Lyhty ry har blivit känd i Finland bl a för bandet Pertti Kurikan Nimipäivät som föddes i Lyhtys musikverkstad och Radio Valo. Arbetsförmedlingen Sverige åker hit tillsammans med Anders Barnå från IT företag Unicus i Sverige för att berätta om erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning. På Unicus har alla testkonsulter aspergers diagnos, det är en förutsättning för att få jobb.  Mattias Eilola från Sveriges arbetsförmedlingen presenterar tillsammans med andra experter från myndigheten deras projekt Gör plats! Ett projekt startat för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb. Dagen slutas med panelkonversation som samlas ihop viktiga aktörer och politiker på Åland att diskutera vilka åtgärder behovs för att öka möjligheterna för flera att komma ut i det åländska arbetslivet. Läs mer om innehållet i seminarieprogrammet här och anmäla dig genast på info@handicampen.ax. ...

Vi behöver tänka i nya banor för att leva upp till artikel 27 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om rätten till arbete och sysselsättning. År 2019 ska förbundet lyfta upp temat arbete för alla på flera olika sätt; i sitt valarbete, genom rättighetsutbildarkampanjen och genom att arrangera ett seminarium om allas lika rätt till arbete.  Ålands handikappförbund vill att nästa regering ska arbeta för att trygga delaktighet och tillgänglighet i samhället, självbestämmande och ett gott liv för personer med funktionsnedsättning. Förbundet har formulerat valteser som ska diskuteras med alla partier på Åland. Valteserna innehåller de funktionsrättsfrågor som är de viktigaste för våra medlemmar, t.ex. rätt till ett meningsfullt liv och en meningsfull vardag för att kunna må bra. Det betyder möjlighet till ett arbete som man klarar av eller en meningsfull sysselsättning. I dagsläget är det svårt för vissa grupper att hitta såväl arbetsgivare som är villiga att anställa/sysselsätta som stödpersoner på arbetsplatsen. Det behövs en öppen arbetsmarknad för alla. Arbetsmarknadens tillgänglighet eller otillgänglighet kan leda till både utanförskap och exkludering bland våra intressegrupper. Förbundet har under vårvintern 2019 tillsammans med Emmaus returcafé och Ålands omsorgsförbund arrangerat prova på tillfällen för några av omsorgsförbundets klienter. Nu följer vi upp projektet med ett seminarium på temat Arbete för alla den 16 maj. Under seminariet får vi ta del av några goda exempel på hur personer med funktionsnedsättning kan inkluderas och få arbete, konstaterar hur situationen i stort ser ut på Åland idag och ger plats för en paneldiskussion där ansvariga på området diskuterar vilka åtgärder som behövs för att öka möjligheterna för flera att komma ut i det åländska arbetslivet. Läs mer om seminariet här. ...

Handikappförbundet har fått stöd för att fr.o.m. april 2019 kunna arbeta med en ettårig kampanj för att bidra till att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas och implementeras på Åland. Förbundet vill med kampanjen förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att fullt ut vara delaktiga i samhället. Målet är att genom att öka kunskapen om konventionen och personer med funktionsnedsättning hjälpa till att förbättra attityderna om personer med funktionsnedsättning i samhället och få flera aktivt involverade i arbetet med att leva upp till konventionen. Ålands handikappförbund är medaktör i Bärkraft.ax och kampanjen kopplas till de strategiska utvecklingsmålen 1 och 2 i Utvecklings- och hållberhetsagendan för Åland. På hösten kommer vi att sätta information om kampanjen på hemsidan och samla material som sedan är tillgängligt för alla som är intresserade av att arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rättighetsutbildningsarbetet koncentreras speciellt på följande områden från FN-konventionen; barn med funktionsnedsättning (artikel 8), tillgänglighet (artikel 9) och arbete och sysselsättning (artikel 27). ...

Ålands handikappförbunds verksamhetsledare Susanne Broman deltog den 26–28 mars i två nordiska funktionshinderråds möten i Reykjavik, Island. Viktiga frågor fanns på agendan, bl.a. arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut idag? Vi kan konstatera att det finns många utmaningar. Klimatet på arbetsmarknaden är tufft, inte bara för personer med funktionsnedsättning utan för alla, och det är vanligt med sjukskrivningar på grund av utmattning/utbrändhet. Fokus ligger på effektivitet, ofta på bekostnad av arbetstagarnas hälsa. Det finns också mycket okunskap och negativa attityder om personer med funktionsnedsättning och andra hinder för en inkluderande arbetsmarknad. Men det finns också möjligheter! Ålands handikappförbund vill se en åländsk arbetsmarknad som är socialt hållbar och välkomnande för alla och det finns konkreta steg vi kan ta i den riktningen. För att lyfta dessa viktiga frågor ordnar förbundet ett seminarium torsdagen den 16 maj kl. 12-16. Det preliminära programmet bifogas och närmare information om seminariet kommer senare. ...

Textstorlek
X