ÅHF hem > FN-konventionen

FN-konventionen

Förbundet arbetar utgående ifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde – ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och innehåller nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Konventionen gäller på Åland sedan 2016

Ålands lagting beslöt den 27 maj 2015 att ge sitt bifall till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I praktiken innebar detta att FN-konventionen och dess fakultativa protokoll blev gällande på Åland samtidigt som i Finland efter att Finlands riksdag hade godkänt konventionen och dess fakultativa protokoll, dvs det frivilliga protokollet om enskild klagorätt. Från den 10 juni 2016 gäller konventionen för Finlands och Ålands del.

Åland har sedan början av 2017 en sakkunnigmedlem i den nationella delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nyligen tillsatta Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland, i vilket förbundet har tre representanter, har bland annat till uppgift att fungera som koordineringsmekanism för landskapsregeringens implementering, uppföljning och rapportering gällande FN-konventionen.

Den åländska sakkunnigmedlemmen är Gunilla Lindqvist, specialsakkunnig vid landskapsregeringens socialvårdsbyrå.

Textstorlek
X