ÅHF hem > Verksamhet > Tillgänglighet

Tillgänglighet

– Att utgå från den mänskliga mångfalden

 

Tillgänglighet betyder att:

Alla ska kunna använda något och kunna delta. 
Alla ska få informationen så att de kan tillgodogöra sig den.
Alla ska kunna komma in i, vistas i och använda sig av byggnader och övrig infrastruktur i samhället.

 

20% av populationen har någon form av funktionsnedsättning!

Länkar:

  • Frågor om delaktighet och tillgänglighet Myndigheten för delaktighet 
  • Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?  THL-blogg 
  • Digital tillgänglighet, EU:s webbtillgänglighetsdirektiv Tillgänglighetskrav.fi
    (regionförvaltningsverket i Södra Finland) 
  • Ålands lagting behandlar en egen åländsk lag för att implementera EU:s webbtillgänglighetsdirektiv Åländska webbtillgänglighetslagen 2019
  • Utbildning om tillgänglighetskraven inom webb till offentlig sektor på Åland Åda (Webbtillgänglighetslagen) 

Läs hela FN-konventionen artikel 9 Tillgänglighet

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden,
ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra
till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation,
innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system
samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande
av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bland annat gälla:

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar,
däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service
och service i nödsituationer.

2. Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att

a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer
för tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds
allmänheten,

b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit
allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning,

c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning,

d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde
med anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form,

e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten,

f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med
funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information,

g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informationsoch
kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt

h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig
informations- och kommunikationsteknologi och -system på ett tidigt stadium
så att de blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad.

Boka rättighetsutbildaren för ett möte:

Gunilla G Nordlund
Tfn (018) 527 361
E-post gunilla.nordlund@handicampen.ax
(Ons – tors 9-15 samt fre kl. 9-12)

Vad är tillgänglighet?

Gör dig tillgänglig

Ledsagare och personliga assistenter, assistanshundar

Textstorlek